• به این دلیل که رنگ سفید در آبرنگ از سفیدی کاغذ منشعب می شود ٬ نه از خود رنگ ٬ توصیه ی عمومی بر این است که از روشن به تیره نقاشی کنید . از تن ها و رنگ های روشن تر شروع کنید و به سمت تیره ترین بروید . اما از تجربه ی گزاردن زود هنگام رنگ تیره بر روی کاغذ نقاشی نهراسید چه بسا ممکن است به سبکی بیانجامد که برای شما ثمر بخش باشد ..

  • از اضافه کردن بیش از اندازه ی آب به رنگ پس از شستشوی قلم مو اجتناب کنید . این کار را با کشیدن قلم مو بر روی پارچه خشک قبل از فرو بردن مجدد قلم مو در رنگ انجام دهید . اگر رنگ را بر قلم مو قرار دادید و بعد به این نتیجه رسیدید که به رنگ کمتری احتیاج دارید ٬ یک پارچه ی تمیز را در قسمت آهنی انتهای موها بگیرید تا مقداری از رنگ اضافی را جذب کند . انجام این کار در قسمت انتهایی موجب حفظ رنگدانه ها در نوک قلم مو می شود ..